Genel Merkez

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. IGMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken
çalışmaları yapar.

Kur’an ve sünnet, IGMG’nin İslam anlayışında belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel geleneğin üstünde görerek, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun olarak yaşanması şeklinde algılayan IGMG, edille-i şer’iyyeye (Kur’an, sünnet, icma ve kıyas) dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkları ise, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olarak görür. IGMG üyeleri, anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini yadsımaksızın kendilerini, birlikte yaşamakta oldukları toplumların temel bir unsuru olarak kabul ederler. IGMG bu sorumluluğun bilinci ile, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli addetmektedir. IGMG, aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir vazife telakki eder.

IGMG Tanıtım Kataloğu 2015

IGMG Tanıtım Kataloğu 2015

IGMG, tüm insanlığa karşı sorumluluğun idraki ile, mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve her türlü zulme karşı çıkarak, insanlar arasında iyilik ve dayanışma gibi temel insani faziletlerin gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştığı ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı çözüm arayışlarının içinde yer alır ve bu problemlerin çözümü için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli fikir teatisinde bulunur.

“İyilik ve takvada yarışın.”, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” nebevi düsturlarından hareketle kuruluşumuz, toplumsal ilişkilerde ihtilafların değil, ortak yönlerin esas alınmasını temenni eder. İslam dininde ferdî olarak yerine getirilebilen yükümlülükler olduğu gibi, bazı ibadetler ise ancak cemaat hâlinde ifa edilebilir.

Buna paralel olarak, yoksul ve mağdurların korunması, haksızlıklara karşı mücadele, iyiliğin yaygınlaştırılıp kötülüklerin engellenmesi ve her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, dolayısıyla cemaatleşmeyi gerekli kılar. Bir cemaat olma zorunluluğu da, Avrupa’da Müslümanların, IGMG çatısı altında toplanması için teşvik edici bir unsur olmuştur.

Millî Görüş Terkibinin Anlamı

İslam inancına göre, bütün insanlar ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Âdem (a.s.) ile eşi Havva’dan neşet etmişlerdir. Hz. Âdem’den bu yana Allah (c.c.), insanlara doğru yolu göstermeleri için peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Bu peygamberler silsilesinin bir halkası olan Hz. İbrâhim (a.s.), tevhid inancı mensuplarının atasıdır. Bu meyanda, teşkilatımızın ismi doğrudan Hazreti İbrâhim’e atıfta bulunur. Kullanılan “Millî” kelimesi, Kur’anî bir kavram olan “millet” kelimesinden gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde zikredilen bu kavramın (…İbrâhim’in milleti…) kullanılmasına şu ayetler kaynaklık eder: Nahl suresi, 123. ayet; Âl-i İmrân suresi, 95. ayet; Nisâ suresi, 125. ayet. Kur’ân-ı Kerîm’e göre “millet” tanımlaması, bir peygambere inanan ve bu peygamberin getirdiği değerler, idealler ve gelenekler etrafında toplanan cemaati niteler.

Böylece teşkilatı tarif eden “Millî Görüş” terkibinin anlamı, görüş ve inanış bakımından kendisini Hz. İbrâhim (a.s.)’ın milletinden kabul eden ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yolundan giden İslami bir cemaatin dünyaya bakışı ve bu anlayış doğrultusunda insanlığın huzuru için çaba göstermesi olarak anlaşılmalıdır.

IGMG’nin Tarihî Gelişimi

1960’lı yıllarda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerden de milyonlarca Müslüman Avrupa’ya göç etti. 1970’li yılların başından itibaren Türkiyeli işçiler, küçük cemaatler oluşturarak namaz kılabilecekleri küçük mescitler etrafında toplandılar. 80’li yıllara gelindiğinde ise, bu küçük cemaatler bir araya gelerek bölge ve federasyonlar oluşturdular. Bu kuruluşların bir “Genel Merkez” oluşturma ihtiyacı, cami inşaası, hac ve umre organizasyonları, imam ve dinî hizmet veren irşad görevlilerinin temini ve eğitimi gibi çeşitli dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için bir zorunluluk oldu. Bu zorunlulukla, 1995 yılında kurulan İslam Toplumu Millî Görüş, kurulduğu dönemin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin şekillendirdiği süreçte, toplumsal gerçeklere göre davranarak programlar oluşturdu. Bu plan ve programlar çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ile IGMG her geçen gün hizmet götürdüğü bölge, şube ve üye sayısını artırarak, bugün bulunduğu Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları arasındaki konumuna ulaştı. IGMG bugün, 7’den 70’e hizmet sunan bir kuruluş olarak bünyesinde barındırdığı; Kadınlar Teşkilatı, Gençlik Teşkilatı, Üniversiteliler ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı ile birlikte 2330 şube sayısına sahiptir. Avrupa’da 12 ülkede, ayrıca Avustralya ile Kanada’da hizmet veren köklü bir teşkilat olma vasfını taşıyan kuruluş; 35 bölge, 17.000’i aşkın idareci ve 127.000 civarında üye olmak üzere toplam 350 bini aşan cemaatiyle hizmetlerine aralıksız devam eder.