İnfak, malın Allah rızası için, Allah yolunda harcanması, Müslümanların ehemmiyet ve zaruret derecesine göre, içtimai ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İnfak; Allah’a ibadetin öylesine bir parçasıdır ki, onsuz dinî hayat noksan olur. İnfak, imanın takviyesine imkân sağlayan önemli bir eylem hâlidir.

İnfak Hakkında sıkça sorulan sorular

Niçin Avrupa’da İnfak Kampanyası

Son altı yıldan bu yana, Avrupa’daki çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dinî ihtiyaçlarının karşılanması, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları infak etmeye teşvik eden kampanyalar gerçekleştirildi. Bu çerçevede, “İnfak Kampanyası” adı altında yürütülecek olan bu çalışmanın ana hedefi; anaokulları, imam hatip liseleri, enstitüler, kolejler ve öğrenci yurtları açarak, bunları Avrupa’daki geleceğimiz olan neslimizin hizmetine sunmaktır. Nasıl ki camilerimiz geleceğe bırakacağımız miraslarımızsa, İnfak Kampanyası ile kuracağımız eğitim kurumlarımız da aynı şekilde geride bıraktığımız en değerli miraslarımız olacaktır.

İnfak kampanyamız kapsamında destek verilen proje türleri

• İmam hatip liseleri
• Kolejler
• Enstitüler
• Öğrenci Yurdu veya Öğrenci Evleri
• Çocuk Barınma Yurtları
• Yatılı Yurt Hizmeti Veren Eğitim Merkezleri
• Bakımevleri, Çocuk ve Gençlik Evleri
• İlahiyat Meslek Okulları
• Yaşlılar Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezleri
• Anaokulları

Kur’an’da İnfak

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin sahibi ancak Allah’tır.”
(Hadîd suresi, 57:10)

“Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.”
(Bakara suresi, 2:195)

“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın.”
(Bakara suresi, 2:254)

“Allah’ın rızasını aramak, kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak için mallarını Allah yolunda harcayanların hâli ise bir tepedeki güzel bir bahçenin hâline benzer ki, ona kuvvetli bir sağanak düşmüş de yemişlerini iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur düşmese bile mutlaka bir çisenti vardır. Allah, yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 2:265)

“Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz içindir. Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz.”
(Bakara suresi, 2:272)

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın.”
(Bakara suresi, 2:267)

Hadislerde İnfak

Adiyy b. Hatim (r.a.) anlatıyor:
“Resûlullah (s.a.v.), ‘Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun.’ buyurdu.”

İbn Abbas (r.a.)’dan rivayet olundu:
“Bir adam gelerek: ‘Ey Allah’ın resulü! Annem vefat etti. Ben onun adına malımı vakfetsem, ona faydası olur mu?’ diye sordu. Resûlullah (s.a.v.), ‘Evet!’ deyince, adam: ‘Benim bir meyveliğim var. Sizi şahit kılıyorum ve onu annem adına vakfediyorum.’ dedi.”

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet olundu:
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” “Bu nasıl olur, ey Allah’ın resulü?” diye sordular. Allah’ın resulü (s.a.v.) şu cevabı verdi: “Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. Diğeri ise malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.”

İbn Ömer (r.a.)’dan rivayet olundu:
“Bir gün Resulullah (s.a.v.) bize hitap ederek şöyle buyurdular: “Aşırı cimrilik huyundan kaçının. Zira sizden öncekiler bu huy yüzünden helak oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimriliği emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar.”

Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet olundu:
“Bir kere Resûlullah (s.a.v.)’e bir kimse (gelerek): Yâ Resûlallah! Hangi sadaka efdaldir? (Sevap cihetiyle daha büyüktür.) diye sordu. Resûlullah (s.a.v.): “Sadakanın en üstünü, sağlıklı ve mala düşkün olup, zengin olmayı beklediğin ve fakirlikten korktuğunda verdiğin sadakadır.” buyurdu.

İnfak Etmenin Fazileti

İnfak, İslam’ın Olmazsa Olmaz Değerlerindendir.
Kur’ân-ı Kerîm’de “iyi Müslüman” olarak nitelendirilen “müttaki”lerin temel özellikleri sayılırken önce gaybe iman etme ve namaz kılma zikredilmiş, sonra da

“Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler.”
(Bakara suresi, 2:3)

kısmı ilave edilmiştir.

İnfak, Can Simididir.
Mal tıpkı mıknatıs gibi çok çekici, çok cazip olsa da ömür ve mal bulut gibi gelip geçicidir. Bazen mal çoğaldıkça insanı azdırır, diğer insanlara tepeden baktırır. Bazen balın arıyı boğması gibi mal da sahibini boğabilir. İşte infak, bu boğulmaları önleyecek can simididir.

İnfak, Yeryüzü Bağımlılığından Özgürleşmektir.
İnfak, yeryüzü bağımlılığından özgürleşerek ilâhî güzelliklere kanatlanmak demektir. İnfak, Allah’ın insana verdiği imkânlar ile Müslümanların ihtiyaç duyduğu içtimai vazifelerini yerine getirmektir. Tutsaklığın en çirkini kişinin tutkularına esir olmasıdır. İnfak ahlakı, Müslüman’ın böyle bir esarete düşmesine mâni olur. Tutsak hâle gelenleri de özgürlüklerine kavuşturur.

İnfak, Maddi ve Manevi Kirleri Temizlemektir.
İnfak, maldaki şüpheleri ve manevi kirleri yok eder. İnsanı dünyacılık, bireycilik ve bencillikten arındırır. İnfak, insanı, insana, Allah’a ve cennete yaklaştırır, cehennemden uzaklaştırır.

İnfak, Hayra Koşmaktır.
Allah Teâlâ Kur’an’ında mallarımızı ve canlarımızı cennet karşılığında satın aldığını belirtmiştir. Bu ayeti iyi anlayan nice kutup şahsiyetler, mallarını Allah yolunda infak etmekten çekinmemişlerdir. İkinci Akabe Biatı’nda Abdullâh b. Ravâha (r.a.):

“Yâ Resûlallah! Rabbin ve senin için bize istediğin şartı koşabilirsin.” demişti. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Rabbim için şartım, O’na ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O’na şirk koşmamanızdır. Kendi hakkımdaki şartım ise canlarınızı ve mallarınızı nasıl koruyorsanız beni de öylece korumanızdır.” Ashâb-ı Kirâm sordular: “Böyle yaparsak bize ne var?” Hz. Peygamber (s.a.v.): “Cennet var.” buyurunca, oradakiler: “Ne kârlı bir alışveriş! Bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz.” dedi.
(İbn Kesîr, Tefsîr, II, 406)

İşte bu konuşmalardan sonra şu âyet-i kerîme nazil oldu:

“Allah müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır.”
(Tevbe suresi, 9:111)

İnfak, Ümmet Bilincinin ve Sevgisinin Tezahürüdür.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmetin vazifelerini tanımlarken ümmetin her ferdine, diğer insanları da düşünme ve onlara iyilik yapma yükümlülüğü getirmiştir. İyilik öyle bir dildir ki, onu dilsizler konuşur, sağırlar işitir. Hayat/ömür bir iyilik ve iyiliği sevme yarışıdır. Sevmek boş sözle olmaz, fedakârlık ister. Sevmek, Hz. Ebû Bekir (r.a.) gibi olmak demektir. Evindeki her şeyi infak eden Hz. Ebû Bekir (r.a.)’a Allah resulü (s.a.v.),

“Evine, ehline ne bıraktın?” diye sorduğunda, “Allah ve resulünün sevgisini bıraktım.”

demiştir.

İnfak, Nimetlerin ve Bereketin Artmasını Sağlamaktır.
İnfak edenin malı, imkânı, serveti azalmaz. Parmak hesabı yapanlar eldekinin verilince azaldığını zannederler. Hâlbuki Allah kendi rızası için malını harcayanların imkânlarını kat kat artırır:

“Kimdir o adam ki Allah’a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin.”
(Bakara suresi, 2:245)

Çaresizlikte Çare İnfaktır.

“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın.”
(Bakara suresi, 2:254)

“(Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: ‘Namazı dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar.’”
(İbrâhîm suresi, 14:31)

“Birinize ölüm gelip de: ‘Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!’ demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah) için harcayın.”
(Münâfikûn suresi 63: 10)

Dolayısıyla en çaresiz anımızda, çare olacak tek şey infak görevimizi yerine getirmektir.

İnfak Kampanyamızın Toplumsal Önemi

Sorumluluk sahibi Müslümanlar olarak değerlerimizi sahiplenecek ahlaklı ve eğitimli örnek nesiller yetiştirmeliyiz, dolayısıyla böyle nesilleri yetiştirecek kurumları da yaşatmak zorundayız. Bugün ancak ulvi değerlerimizle ayakta kalabilecek olan neslimizin ve gençlerimizin, çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir gerçektir. Unutmamalıyız ki; “Çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimiz ya da biçmediklerimizdir.”

Toplumda başarılı olmanın tek yolu kökleşmiş bir eğitimin var olması ile mümkündür. Bu çerçevede, infak kampanyası, eğitime katkı sağlamada son derece önemli bir role sahiptir. Ferasetle görmek gerekir ki, nesillerin eğitimine yatırım yapmak çok kıymetli bir harcama alanıdır, özellikle de bulunduğumuz ülkelerde büyüyen, gelişen nesiller için. İşte infak, bu neslin yetiştirilmesinde, onların eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasında en hayırlı yatırımdır.

Bu ulvi görevin ihmali çok büyük bir vebaldir. Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı Hak biz Müslümanları şöyle buyurarak uyarmıştır:

“Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır.”
(Tahrîm suresi, 66:6)

Slogan: “Kulluk mesuliyetimizi yerine getirelim, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için infak kapsamındaki projelere destek olmayı ihmal etmeyelim!”

Kültürümüzün, Dinî ve Ahlaki Değerlerimizin Yaşatılması
Gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler, insanların hizmetlerine sunulacak olan kurumlardır. Bu kurumlarda İslam’ın ve kültürümüzün öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Neslimizin Kur’an ve Sünnet çerçevesinde yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi, imanı kâmil, ahlakı güzel insanlar olarak hayata kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. İşte bu noktada infak kampanyası, kültürümüzün, dinî ve ahlaki değerlerimizin kazandırılması ve yaşatılması faaliyetlerinde önemli bir role sahip olacaktır.

Neslimizin Eğitimli Yetiştirilmesi
Yapılan analizler, özellikle göçmen kökenli çocukların ve gençlerinin eğitim bakımından arzu edilen konumda olmadıklarını ortaya koymaktadır. Verilecek infaklarla desteklenecek olan eğitim kurumları, kuşaklarımızın bilinçli meslek veya üniversite seçimine katkı sağlayacaktır. Parçası olduğumuz ülkelerin eğitim imkânlarından istifade etmek suretiyle eğitimde daha yüksek bir seviye elde edilecek, yaşadığımız ülkelere de müspet manada katkıda bulunacaktır.

İnfakın Bütün İnsanlığa Yararlı Kılınması
Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve toplumsal yapı içinde iyi bir konuma gelmeleri hem bulunduğumuz ülkelerin hem de bütün İslam âleminin ve insanlığın yararına olacaktır. Böylelikle içinde yaşadığımız toplum, ahlaki faziletleri önceleyen donanımlı fertler kazanmış olacak, toplumda söz sahibi olacak nitelikli nesillerin sayısı artacaktır.

Nesillerimize İnfak Bilincinin Aşılanması
Kardeşlik, diğergamlık, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gibi üstün niteliklerin önce bireylerin, sonra toplumun bilinç ve gündeminden kaybolduğu, kişisel ve sosyal ilişkilerin âdeta çözülme noktasına geldiği günümüzde, yukarıda zikredilen faziletleri önceleyen gerçek bir infak ve infak bilinci seferberliğine ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Kur’an ahlakının, dayanışma ve paylaşma ruhunun, maneviyatın, kültürümüzün ve anadilimizin korunması için infak şuurunun nesillerin gönlüne nakşedilmesi çok önemlidir. “Geleceğimiz için bırakabileceğimiz en büyük miras, servet değil, güzel ahlak sahibi eğitilmiş nesillerdir.”

İnfak İçin Belirli Bir Miktar Var mıdır?

Allah için infakta bulunma lezzetini sadece mülk sahipleri değil, Malik-ül Mülk (mülkün asıl sahibi) olan Allah’a iman eden her fani tadabilir. Sadaka ve infak, var olanı vermekten başlar. Buna göre, yarım hurmayı vermek dahi bir infak olup, kulu cehennem ateşinden muhafaza eder. Dolayısıyla genç veya yetişkin, erkek veya kadın her mümin infak edecek kadar zengindir.

Günümüzde İnfak Nasıl Toplanmalıdır?

Mali ibadet olan infakın toplama ve dağıtımında boşluk oluşturmamak ve infaktan beklenen fonksiyonların elde edilebilmesi için onun kurumsallaştırılması gerekir. Zira yaşamış olduğumuz şartlarda bu mali ibadet, işlevini ancak o zaman tam olarak yerine getirebilir.

 

 

İnfak tanıtım videosu

 

İnfak 2018 tanıtım broşürü:

Kaynak: https://bagis.igmg.org/donation/infak/